A+ A A-

Novi problemi sa IPA fondovima

SARAJEVO, 20.02.2012. - Direkcija za evropske integracije BiH obavijestila je 17. februara Evropsku komisiju o statusu projektnih i sektorskih prijedloga obuhvaćenih procesom programiranja predpristupne pomoći (IPA) za 2012. i 2013. godinu. Do tog roka usaglašeno je 16 projektnih prijedloga, među kojima su prijedlozi u oblasti borbe protiv pranja novca, javnih nabavki, statistike, carina i oporezivanja, fitosanitarne ispravnosti i veterinarstva.

U radnim grupama koje učestvuju u procesu programiranja, između ostalih, nije postignuta saglasnost u vezi sa sektorskim prijedlozima u oblasti pravosuđa i transporta, kao i projektni prijedlog u oblasti energetike. Navedene oblasti, međutim, Evropska komisija smatra najvažnijim i za njih je planirano gotovo polovina ukupnog budžeta za prvu komponentu iz programa IPA 2012.-2013.

U pismu komesara EU za proširenje, Štefana Fülea od 7. februara navedeno je da državni program pomoći u okviru IPA 2012.-2013. neće biti kompletan bez usaglašenih prijedloga u navedenim sektorima.

IPA koordinacioni odbor je zbog toga zaključio da postizanje saglasnosti unutar radnih grupa u oblasti pravosuđa, transporta i energetike treba biti podignuto na „visoki politički nivo“. S tim u vezi resornim ministrima na državnom nivou upućen je poziv da vlastitim angažmanom doprinesu postizanju tražene saglasnosti.

Direkcija za evropske integracije je istodobno zamolila Evropsku komisiju da razmotri mogućnost odobravanja dodatnog vremena za postizanje saglasnosti u vezi sa projektnim i sektorskim prijedlozima u navedenim oblastima.

Ciklus programiranja IPA 2012.-2013. počeo je 17. novembra 2011.godine. Evropska komisija je tada predstavila prioritetne oblasti, procedure i dinamiku programiranja. Na prijedlog Evropske komisije formirane su radne grupe sačinjene od voditelja projekata iz institucija na državnom nivou, predstavnika entitetskih i institucija Brčko distrikta  u relevantnim oblastima, predstavnika Delegacije EU u BiH, kao i Direkcije za evropske integracije, kako bi u najranijim fazama bilo osigurano učešće svih aktera u programiranju. Prema planu koji je EK predstavila u novembru 2011., ciklus programiranja bi trebao biti okončan dostavljanjem programskog paketa Evropskoj komisiji 22. juna 2012. Alokacija za prvu komponentu (pomoć u tranziciji i jačanju institucija) IPA 2012.-2013. iznosi 211,56 miliona eura. ZS