A+ A A-

Šta sa viškom od 5 milijardi eura?

Brisel7Bruxelles, 11.12.2008. - Evropska komisija insistira, a veæina ministara finansija se protivi da se višak od 5 milijardi eura koji nisu utrošeni u ovoj godini, iz zajednièke blagajne preusmjeri za finansiranja novih energetskih mreža i za razvoj širokopojasnog interneta. Komisija predlaže da pet milijardi eura bude dio finansijskog paketa od 200 milijardi eura koji je poèetkom decembra èlanicama EU predložen u cilju suzbijanja posljedica recesije izazvane globalnom finansijskom krizom. Njemaèka i Poljska, meðutim, zagovaraju da se neiskorištena sredstva iz zajednièkog budzeta od oko 120 milijardi eura za 2008. godinu vrate u blagajne država èlanica.

Read more ...

Industrija lijekova pred reformom

Brisel/Bruxelles, 10.12.2008. - Evropska komisija (EK) je u srijedu konaèno usvojila dugo osporavani paket mjera za reformu farmaceutske industrije, koji obuhvata i izvjesne ustupke kompanijama-preprodavaèima lijekova putem recepta. "Želja nam je da Evropska unija (EU) ponovo preuzme tradicionalnu ulogu prvog svjetskog apotekara", izjavio je povjerenik EU za industriju, Ginter Ferhojgen (Guenter Verheugen).

Read more ...

Internet osvojio evropske kompanije

Brisel/Bruxelles, 10.12.2008. - Više od 93 posto kompanija Evropske unije (EU) Islanda i Norveške (koje nisu èlanice EU) poèetkom ove godine je imalo pristup internetu, što je poveæanje za oko 25 posto u odnosu na januar 2007. godine. Istovremeno, oko 81 posto kompanija imalo je moguænost komuniciranja putem brzog, širokopojasnog (broadband)* interneta, a u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je neznatan porast od èetiri procenta.

 

 

*Pojmovnik: Broadband (engl. široki dijapazon, široki opseg, širokopojasni) koristi se kao sinonim za brzi pristup internetu putem ADSL modema, optièkog kabla ili radio vezom. Nasuprot broadband koneckiji je 'narrowband'  koja podrazumijeva slabu, ogranièenu, skuèenu, tešku, tijesnu ili usku internet konekciju (preko telefonske linije).

 

Read more ...

EULEX uspostavlja vladavinu prava na Kosovu

Priština, 09.12.2008. - U devet sati u utorak, 9. decembra, Evropska policijsko-pravosudna misija Euleks (Eulex) poèela je zvanièno djelovanje na Kosovu. Trenutna snaga ove misije je 1.400 policajaca, tužilaca, carinika i drugih ekpserata, a za nekoliko mjeseci, kada misija operativno bude u punom pogonu, brojat æe 1.900 pripadnika iz èlanica EU i partnerskih zemalja, te 1.100 pripadnika sa Kosova. Zvaniènici u Briselu (Bruxelles) i predstavnici Euleksa smatraju da je uz pomoæ ove misije moguæe doæi do konaènog pomirenja na Kosovu i „sreðivanja haotiènog stanja u regionu". Euleks trenutno èine predstavnici veæine zemalja èlanica EU, te Hrvatske, Norveške, Švajcarske, Turske i Sjedinjenih Amerièkih Država.

Read more ...

Kraj klasiènim sijalicama

Brisel/Bruxelles, 09.12.2008. - Odzvonilo je i klasiènim sijalicama! Struènjaci zemalja èlanica EU podržali su prijedlog Evropske komisije (EK) o postupnom prestanku korištenja klasiènih sijalica sa žarnom niti, te uvoðenju novih koje štede energiju i emituju manje staklenièkih plinova, saopšteno je u utorak 9. decembra u sjedištu Komisije u Briselu (Bruxelles).
Read more ...

Nužno poboljšanje sistema doniranja ljudskih organa

Brisel/Bruxelles, 08.12.2008. - Evropska komisija (EK) usvojila je mjere za poboljšanje sistema doniranja organa u Evropi kako bi se smanjio broj ljudi koji umiru èekajuæi transplantaciju, saopšteno je iz u sjedištu Komisije u Briselu. Prijedlogom direktive i šestogodišnjim akcionim planom obuhvaæena su tri glavna cilja - bolji kvalitet i sigurnost doniranja organa, veæa dostupnost organa i efikasniji sistem transplantacije.

 

Read more ...

Studirajte u Evropi

Brisel/Bruxelles, 18.10.2008. - Evropska komisija pokrenula je web stranicu pod nazivom "Studirajte u Evropi" kako bi promovirala privlaènost evropskog visokog obrazovanja studentima iz drugih dijelova svijeta, saopšteno je u petak iz Bruxellesa. Portal na stranici www.study-in-europe.org dio je kampanje za poveæanje broja studenata iz drugih èlanica EU, ali i iz onih evropskih zemalja koji žele studirati u EU.

Read more ...

Paket mjera protiv ilegalne sjeèe šuma

Bisel/Bruxelles,18.10.2008. - Evropska komisija je u petak predložila niz zakonskih mjera koje bi trebale sprijeèiti ulazak na evropsko tržište nelegalno posjeèenog drveta i drvnim proizvodima u okviru nastojanja protiv deforestacije šuma.

"Nezakonito iskorištavanje šuma ima ozbiljne ekološke posljedice, jer pridonosi klimatskom zagrijavanju, smanjenju bioraznolikosti te ugrožavaju sredstva za opstanak lokalnom stanovništvu", navodi Komisija.

 
Read more ...

EU želi internet-mrežu buduænosti

Brisel/Bruxelles,17.10.2008. - Evropska komisija æe najkasnije poèetkom naredne godine predstaviti niz inicijativa kojima želi pospješiti razvoj interneta buduænosti, s naglaskom na zaštiti privatnosti i sigurnosti, a ne na brzini, prenose evropski mediji najnoviju najavu evropske povjerenice za informatièko društvo, Viviane Reding.

Read more ...

EU za novi globalni finansijski sistem

Brisel/Bruxelles, 16.10.2008 - Plan za spašavanje bankarskog sektora u 15 zemalja èlanica euro-zone, koji je dogovoren na sastanku na vrhu 12. oktobra/listopada u Parizu, prihvaæen je u èetvrtak (16.10) na samitu svih 27 èlanica EU u Briselu. Èelnici EU su jednoglasno podržali sveobuhvatnni plan spašavanja banaka, koji predviða garancije za meðubankarske pozajmice i dokapitalizaciju banaka koje su u poteškoæama.

Read more ...