A+ A A-

Utrka za sjedište evropskih agencija

Brisel/Bruxelles, 20.05.2009. - Rumunija, Slovaèka i Slovenija uspjele su uæi u najuži izbor za ulogu domaæina novog stalnog energetskog tijela Evropske unije, Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER).

Struènjak za energetsku regulativu pri briselskom Centru za evropske studije, Kristija/Christian Egenhofer smatra da se radi o pitanju prestiža koje pokazuje da energija, osim ekonomske, ima sve veæu i politièku važnost. On predviða oštru utakmicu za dobijanje sjedišta ove i nekoliko drugih evropskih agencija koje su u fazi formiranja.

 

 

Read more ...

ECJ odluèio: Vlasnici apoteka mogu biti samo farmaceuti

Luksemburg/Luxembourg, 19.05.2009.- Evropski sud pravde (ECJ) smatra da pravila o tome da vlasnik apoteke može biti iskljuèivo farmaceut, ne predstavljaju kršenje slobode poslovnog nastanjivanja niti slobode kretanja kapitala. Takvom presudom Sud pravde je zaustavio liberalizaciju tržišta prodaje lijekova u Evropskoj uniji, smatrajuæi da je monopol nad vlasništvom apoteka od strane farmaceutskih specijalista potpuno legalan, "jer se radi o zdravlju ljudi", te da i pored toga, zemlje èlanice EU mogu odrediti ko može, a ko nemože imati apoteke u vlasništvu.

Read more ...

Oprezno s Fejsbukom

Brisel (Bruxelles), 31.01.2009. - "Graðani Evropske unije koji koriste internetske društvene mreže poput Facebooka nehotice izlažu riziku svoju privatnost, upozorio je krajem prošle sedmice evropski povjerenik za pravosuðe, slobodu i sigurnost, Jacques Barrot.

Read more ...

Vrijeme za velike ideje

Brisel (Bruxelles), 30.01.2009. - Da je transatlantska saradnja "kljuè za obnovu globalne ekonomije i za bolji i mirniji svijet", navodi se  i u najnovijoj studiji  "Transatlantska ekonomija 2009. godine" koju je u Briselu predstavio Centar za transatlantske odnose Hopkins univerziteta iz Baltimora (SAD).

"Ovo je vrijeme za oba atlantska partnera - i Evropsku uniju i Sjedinjene Amerièke Države, kada bi se morale prihvatiti dugoroènih izazova koji stoje pred svakim pravim svjetskim liderom. Oba partnera bi morala pronaæi puteve bolje saradnje u vezi sa suzbijanjem posljedica ekonomske krize, u oblasti trgovine, sigurnosti i u vezi s regulatornim pitanjima", navodi se u analizi èiji su autori Daniel Hamilton i Joseph Quinlan.

Read more ...

Èega se Evropljani najviše bolje? 

Brisel (Bruxelles) - Evropljani se najviše u ovoj, 2009. godini, plaše terorizma, novih imigracionih valova i negativnih posljedica klimatskih promjena, a sve su više zabrinuti zbog finansijske krize, usporavanja ekonomskog rasta i socijalnih problema - pokazalo je najnovije istraživanje Eurobarometra.

Istraživanje, takoðe, pokazuje da kolektivna strahovanja od bliske i dalje buduænosti za sada ipak neæe imati ozbiljnijeg odraza na izlazak biraèa na redovne izbore za èlanove Evropskog parlamenta koji se svakih pet godina održavaju u junu.

 

Read more ...

Odluèujuæa borba protiv klimatskih promjena

Brisel (Bruxelles), 28.01.2009. - Evropska komisija je u srijedu pozvala sve zemlje svijeta na veæa globalna ulaganja u borbu protiv klimatskih promjena. Najnovijim "sveobuhvatnim prijedlogom za novi globalni dogovor o borbi protiv klimatskih promjena», sve do 2020. godine zagovara se ulaganje do 175 milijardi eura godišnje, od èega bi se više od polovice potrošilo u zemljama u razvoju, navodi se u prijedlogu Evropske komisije.

Nacrtom dokumenta, pozivaju se sve bogate zemlje da uveæaju pomoæ zemljama u razvoju kako bi se smanjila emisija otrovnih plinova u tim podruèjima svijeta, te kako bi se i najnerazvijeniji pripremili za što uspješniju borbu protiv posljedica klimatskih promjena.

Read more ...

Šest prioriteta saradnje izmeðu EU i SAD

Brisel (Bruxelles),26.01.2009. - U prijedlogu hitnih mjera za unaprjeðenje odnosa izmeðu Evropske unije i Sjedinjenih Amerièkih Država, koje je grupa uticajnih èlanova Evropskog parlamenta uputila u ponedjeljak 26. januara liderima amerièkog Kongresa, navodi se da je rijeè o «šest taèaka akcionog plana na èije se izvršenje više ne može dugo èekati».

U Akcionom planu koji je pripremljen samo nekoliko dana nakon imenovanja novog amerièkog predsjednika Baraka (Barack)  Omabe, najavažniji prioritet meðusobne saradnje je «saradnja u vezi s nuklearnim oružjem i drugim nuklearnim prijetnjama». U tom kontekstu je i prijedlog o hitnom otvaranju «dijaloga izmeðu SAD i NATO-a sa Rusijom o drastiènom smanjenju nuklearnog oružja.

Read more ...

Zlatna medalja za brigu o poreskim obveznicima

Luksemburg (Luxembourg),26.01.2009 - Evropski sud raèunske kontrole ili Revizorski sud (The European Court of Auditors) odlikovao je predsjednika Evropskog parlamenta (EP) Hans-Gert Peteringa (Hans-Gert Pöttering) zlatnom medaljom za "izvanrednu saradnju izmeðu ove dvije institucije u interesu oèuvanja interesa evropskih poreskih obveznika".

Read more ...