A+ A A-

Usvojena šema evropske “plave karte”

Brisel/Bruxelles, 26.05.2009 - Nakon dugogodišnjih priprema, 24 zemlje èlanice Evropske unije usvojile su šemu "plave karte" èija je jedina svrha da privuèe visokokvalificirane radnike iz zemalja koje nisu èlanice Unije. U utorak 26. maja dato je zeleno svjetlo i mjerama Evropske komisije prema kojima æe se uvesti jedinstvene sankcije za evropske poslodavce koji radnu snagu zapošljavaju "na crno".

"Vrlo mi je drago da smo danas odluèili uvesti dva važna elementa naše zajednièke imigracijske politike", rekao je tim povodom evropski povjerenik za pravosuðe i sigurnost, Žak Baro/Jacques Barrot u posebnom saopštenju objavljenom u Briselu. "Visokokvalificirana i visoko obuèena imigracija u Evropi poveæava našu konkurentnost i ekonomski rast, te pomaže u borbi s demografskim problemima koji rezultiraju starenjem stanovništva", dodao je Baro.

"Plava karta" omoguæit æe stranim radnicima da se zaposle u bilo kojoj zemlji èlanici EU, osim u Velikoj Britaniji, Irskoj i Danskoj, a zemlje èlanice koje su potpisale ovu šemu, imat æe dvije godine da je prenesu u nacionalne zakone.

Novi legalizirani naèin zapošljavanja stranaca u zemljama EU omoguæuje potpuno izjednaèavanje uposlenika s "plavom kartom" sa domaæim radnicima u zemljama EU kada se radi o uslovima rada, nadoknadama za rad, godišnjem odmoru, praznicima, otkazu, priznavanju kvalifikacija, pravu na sudjelovanje u sindikatima, te pravo na ogranièenu socijalnu sigurnost i prava na mirovinu.

U sjedištu Evropske unije se procjenjuje da je poèetkom ove godine u zemljama EU "na crno"  bilo zaposleno izmeðu 4,5 i 8 miliona ljudi, pretežno u graðevinskoj i hotelskoj industriji, te u poljoprivredi. U sluèaju da i nakon 2011. godine budu nastavili po starom principu zapošljavnja stranaca, poslodavci æe se suoèiti s kaznama, ukljuèujuæi i zatvor, a kažnjene kompanije mogu dobiti petogodišnju zabranu sudjelovanja na javnim tenderima, može se od njih zatražiti da vrate "na crno" ostvarenu dobit, ili se može tražiti njihova likvidacija.

Imajuæi u vidu da je Bosna i Hercegovina u fazi prilagoðavanja vlastitog zakonodavstva evropskom pravnom iskustvu i praksi, nova pravila o zapošljavanju stranaca u zemljama Evropske unije bi mogla biti dobra prilika i poticaj da se bolna i široko rasprostranjena praksa zapošljavanja na crno, poène konaèno sankcionirati na naèin kojim bi se poslodavcima onemoguæila dosadašnja praksa ekspolatacije socijalno najugroženijih, ukljuèujuæi i djecu koja su prisiljena da rade na crno.