A+ A A-

Šest prioriteta saradnje izmeðu EU i SAD

Brisel (Bruxelles),26.01.2009. - U prijedlogu hitnih mjera za unaprjeðenje odnosa izmeðu Evropske unije i Sjedinjenih Amerièkih Država, koje je grupa uticajnih èlanova Evropskog parlamenta uputila u ponedjeljak 26. januara liderima amerièkog Kongresa, navodi se da je rijeè o «šest taèaka akcionog plana na èije se izvršenje više ne može dugo èekati».

U Akcionom planu koji je pripremljen samo nekoliko dana nakon imenovanja novog amerièkog predsjednika Baraka (Barack)  Omabe, najavažniji prioritet meðusobne saradnje je «saradnja u vezi s nuklearnim oružjem i drugim nuklearnim prijetnjama». U tom kontekstu je i prijedlog o hitnom otvaranju «dijaloga izmeðu SAD i NATO-a sa Rusijom o drastiènom smanjenju nuklearnog oružja.

Na drugom mjestu je «tijesna amerièko-evropska saradnja» u oblasti zaštite životne sredine i smanjenja rizika od klimatskih promjena, zatim snabdjevanje najsiromašnijih dijelova svijeta dovoljnim kolièinama hrane, snabdijevanje narastajuæe svjetske populacije potrebnim kolièinama energije i pitke vode, te rješavanje posljedica globalne finansijske i ekonomske krize.

Pod najveæim prijetnjama globalnoj sigurnosti, evropski parlamentarci posebno podrazumijevaju sukobe na Srednjem Istoku, Pakistanu i u Africi, piratstvo u oblasti Golfa, te trgovinu nuklearnim oružjem.

«Svi živimo u vremenu u kojem se svijet suoèavao s dramatiènim poveæanjem broja sukoba i s još više potencijalnih izvorišta novih konflikata koji zahtijevaju ujedinjeni glas svih demokratskih politièkih snaga, institucija i država u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Amerièkim Državama», navodi se u poruci koju su incirali i amerièkim kongresmenima uputili predstavnici socijalistièkog bloka u Evropskom parlamentu.

U pismu se naglašava da Evropski parlamentarci pozivaju amerièki Kongres da što prije odgovori pozitivno na nedavnu inicijativu Henrija Kisindžera (Henry Kissinger) i ostalih zagovornika za stvaranje svijeta bez nuklearnog oružja. "Evropska unija i Sjedinjene Amerièke Države bi morale dati apsolutni prioritet stvaranju takvog svijeta koji æe biti mnogo bolje i sigurnije mjesto življenja nego što je sada.  Hitno otvaranje takvog dijaloga izmeðu SAD i njihovih partnera, kao i izmeðu SAD sa Ruskom Federacijom, imaju ogroman znaèaj ne samo za evropski kontinent», navodi se u pismu evropskih parlamentaraca koje je upuæeno amerièkom kongresu.ZS