A+ A A-

Podrška tranziciji i razvoju institucija BiH

Sarajevo, 10.12.2008. - Briselski Djed mraz je u Bosnu i Hercegovinu stigao u pravo vrijeme: Evropska komisija (EK) je u srijedu, 10. decembra odobrila drugi dio Nacionalnog programa za Bosnu i Hercegovinu (BiH) u okviru komponente II Instrumenta predpristupne pomoæi (IPA), koji se odnosi na podršku u tranziciji i izgradnju zajednièkih institucija. Iz Delegacije evropske komisije u BiH je tim povodom potvrðeno da æe ovim programom podrške biti obezbijeðena „maksimalna finansijska sredstva u iznosu od 54 miliona eura i to kao podrška za napredovanje u kljuènim podruèjima reformi".

Program se sastoji od 21 projekta kojima æe se podržati procesi politièkih i ekonomskih reformi u BiH kao i usklaðivanje sa standardima Evropske unije. U projekte politièkog sektora ukljuèena je podrška za razvoj integrisane strategije socijalne zaštite kojom bi bile obuhvaæene i sve ugrožene grupe, zatim nabavka opreme za sudove i tužiteljstva, podrška procesu pripreme za decentralizovano upravljanje fondovima Evropske unije, te podrška za aktivnosti deminiranja. Oko 3,5 miliona eura je namijenjeno za podršku civilnom društvu u BiH.

U ekonomskoj sferi biæe podržani lokalni ekonomski razvoj, razvoj trgovinske politike BiH, poljoprivreda i politika sigurnosti hrane, institucije za zaštitu životne sredine, strategija integrisanog upravljanja državnim granicama, kao i akcioni plan za usklaðivanje Uprave za indirektno oporezivanje sa evropskim zakonodavstvom. Programom podrške su takoðe obuhvaæeni sistem zdravstvene zaštite, sektor obrazovanja, te osposobljavanje Bosne i Hercegovine za uèešæe u programima EU.

Ostali donatori i Vijeæe ministara BiH æe obezbijediti sufinansiranje za 16 od ukupno 21. projekta, ali udio EU unutar IPA fondova ostaje oko 70% ukupnog budžeta za ovaj program.

Prvi dio Nacionalnog akcionog plana u iznosu od 12.5 miliona eura, usvojen je 9. oktobra (2008.g.) Ovim paketom podrške obuhvaæeno je pet „najvažnijih politièkih prioriteta koji zahtijevaju kontinuirano finansiranje sredstvima Evropske komisije". Ti projekti su reforma policije, podrška Državnom sudu i Tužiteljstvu BiH, izgradnja državnog zatvora visokog stepena sigurnosti, podrška za kvalitetnu pripremu projekata, ukljuèujuæi i projekte za podizanje svijesti graðana BiH o procesu evropskih integracija i promociju Evropske unije.