A+ A A-

OHR: Najvažnije je obezbijediti kontinuitet

Sarajevo, 27.01.2009. - Ambasadori Upravnog odbora Vijeæa za implementaciju mira (PIC), na sastanku održan u utorak, 27. januara u Sarajevu, nisu raspravljali o imenovanju novog visokog predstavnika meðunarodne zajednice i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zakljuèeno je da Miroslav Lajèak, iako je dan ranije u Bratislavi preuzeo dužnost slovaèkog ministra vanjskih poslova, ostaje na funkciji u Sarajevu "u punom kapacitetu" sve do imenovanja njegovog nasljednika.

"Ambasadori PIC-a su utvrdili èinjenièno stanje i obezbijedili funkcionalni kontinuitet obje funkcije", saopšteno je iz ureda visokog predstavnika meðunarodne zajednice (OHR) i specijalnog predstavnika EU (EUSR) u Sarajevu.

"Za sve nas iz meðunarodne zajednice koji se, svako na svoj naèin bavimo Bosnom i Hercegovinom, najvažnije je da ne doðe do vakuuma u djelovanju glavne meðunarodne institucije u BiH", izjavio je èeški ambasador u Bosni i Hercegovini, Jiøí Kudìla, èija zemlja u ovom polugodištu predsjedava Evropskom unijom.

Iz èeške ambasade u Sarajevu je potvrðeno za Glasnik da se o imenima kandidata za Lajèakovog nasljedika ni narednih dana i nedjelja neæe zvanièno raspravljati u Sarajevu veæ u Briselu, imajuæi u vidu da je i dalje na snazi opredjeljenje svih èlanica PIC-a da visoki predstavnik meðunarodne zajednice obavlja poslove i specijalnog predstavnika EU. Nadležnosti ureda specijalnog predstavnika bi vremenom jaèale, sve do konaène transformacije i potpunog gašenja postojeæeg ureda OHR-a - kada se za to stvore politièki, sigurnosni i institucionalni uslovi. Odluku o zatvaranju OHR-a ili produžetku mandata, Vijeæe za implementaciju mira donijet æe u martu.

"Pet ciljeva i dva uslova meðunarodnog Vijeæa za primjenu mira moraju biti ispunjeni prije tranzicije OHR-a, a imenovanje gospodina Lajèaka za ministra vanjskih poslova Slovaèke, ne mijenja takvo opredjelnjenje", izjavio je ambasador Velike Britanije u BiH, Michaekl Tatham. On je ponovio da meðunarodna zajednica "ostaje veoma posveæena stabilnosti i prosperitetu Bosne i Hercegovine kao multietnièke zemlje na putu prema èlanstvu u Evropskoj uniji".

Šef Delegacije Evropske komisije u BiH, Dimitris Kourkoulas je izjavio da sve zemlje èlanice PIC-a visoko cijene Lajèakovu odluku da ostane na ranijoj dužnosti i nastavi raditi kao visoki predstavnik do izbora njegovog nasljednika. Sve èlanice PIC-a i Evropska unija su, takoðe, saglasni da Lajèakove radne obaveze izmeðu Sarajeva i Bratislave neæe moæi trajati nedjeljama.

U izjavi za britansku agenciju Reuters, Lajèak je izjavio da je «Bosna i Hercegovina» isuviše nefunkcionalna zemlja sa mnogo problema, te da kao takva ne bi trebala tokom ove godine ni predavati kandidaturu za èlanstvo u Evropskoj uniji.ZS