A+ A A-

BiH je potrebna jednoglasnost!

Brisel/Bruxelles, 08.12.2008. - Nakon što su 10. novembra odobrili Novu strategiju EU prema Bosni i Hercegovini (BiH) ministri vanjskih poslova Evropske unije (EU) na sastanku održanom u ponedjeljak, 8. decembra u Briselu (Bruxelles) gotovo rutinski su dali podršku godišnjim izvještajima Evropske komisije o napretku BiH i ostalih zapadnobalkanskih zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja (SAP).

Vijeæe je podržalo i dopunjeni dokument Evropske komisije pod nazivom Strategija proširenja i glavni izazovi za razdoblje 2008.-2009. Vijeæe je potvrdilo "evropsku perspektivu zemalja zapadnog Balkana, koja je i dalje od kljuène važnosti za stabilnost, pomirenje i buduænost regiona". Vijeæe podsjeæa da „samo dostizanjem stvarnog napretka u privrednim i politièkim reformama i poštovanjem postavljenih uslova i kriterija, potencijalni kandidati mogu dobiti status kandidata sa konaènom ambicijom da jednoga dana i pristupe Evropskoj uniji". U zakljuècima se takoðe podsjeæa da provedba obaveza koje proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), ukljuèujuæi i odredbe koje se odnose na trgovinu, "predstavljaju bitan element na koji æe se EU oslanjati prilikom razmatranja eventualnih zahtjeva za primanje u èlanstvo".

Vijeæe EU poziva sve zemlje zapadnog Balkana da ulože dodatne napore u kljuènim podruèjima reformi kao što su borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, reforma pravosuða i upravna reforma.

Ministri su ponovo izrazili "zabrinutost zbog usporavanja reformi u BiH", a ukazali na napredak u Crnoj Gori, te ponovo odgodili poèetak primjene Privremenog trgovinskog sporazuma sa Srbijom "sve dok vlasti u Beogradu ne ostvare potpunu saradnju s Haškim tribunalom".

U zakljuècima Vijeæa ministara o BiH se navodi da je "potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju predstavljalo važnu etapu u odnosima EU sa tom zemljom", ali se ponovo izražava "zabrinutost zbog trenutne politièke situacije ukljuèujuæi i nedavne jednostrane izjave i poteze pojedinih politièara, koje usporavaju proces neophodnih reformi". "Nužnost zajednièke vizije o buduænosti zemlje, poštovanje pravne države, jaèanje državnih institucija i sposobnosti državne uprave, bitka protiv korupcije i organiziranog kriminala - i dalje predstavljaju kljuène izazove u razvoju BiH", navodi se u zakljuècima evropskih ministara. U zakljuècima o BiH je još jednom potvrðena "evropska perspektiva Bosne i Hercegovine", uz poziv bosanskim politièkim voðama da preuzmu odgovornost za provoðenje reformi. Data je puna podrška visokom predstavniku meðunarodne zajednice u BiH i specijalnom predstavniku EU, te naglašeno da se ostaje pri ranijim uslovima i ciljevima iz februara ove gocine za transformaciju OHR-a u Ured specijalnog predstavnika EU (EUSR).