A+ A A-

I

 
Imigracija, Imigraciona politika

Najveæe proširenje u istoriji EU pomjerilo je zajednièke granice daleko na jugoistok Evrope i podstaklo zajednièke institucije da se problemima ilegalne, prije svega ekonomske, imigracije poènu baviti sistematièno i složnije.
Na samitu u Sevilji/Sevilla, 22. juna 2002. èelnici Evropske unije utvrdili su prvi konkretan plan za suzbijanje ilegalne imigracije, koji je morao postati operativan do kraja iste godine. Velika Britanija, Njemaèka, Španija i Italija nisu na tom samitu dobile podršku ostalih èlanica Unije za uvoðenje ekonomskih sankcija protiv zemalja koje se ne budu dovoljno odluèno borile protiv krijumèarenja ljudi, odnosno koje ne žele da pristanu na zahtjev EU da prihvate svoje emigrante u programima repatrijacije. Umjesto toga, odluèeno je da èelnici Unije ponude pomoæ treæim zemljama u suzbijanju ilegalne imigracije.
Pitanje migracija spada u nadležnost pravosuða i unutrašnjih poslova, pa je cijela ova oblast posebno dobila na znaèaju stupanjem na snagu Ugovora iz Amsterdama koji je meðu glavne ciljeve EU postavio i stvaranje podruèja slobode, sigurnosti i pravde (Area of Freedom, Security and Justice - AFSJ). Takvim pristupom, pred izvršne organe EU postavljeni su složeni zadaci: rješavanje pitanja vanjskih granica, imigracije i azila; poticanje policijske i carinske saradnje; tješnje povezivanje s Europolom; pravosudna saradnja; te saradnja na suzbijanju zloupotrebe droge i drugih nezakonitih prekograniènih radnji.
Najpoznatiji programi i instrumenti takve politike su: Evropski fond za izbjeglice (European Refugee Fund) koji finansira dobrovoljnu repatrijaciju izbjeglica, prognanika i osoba koje traže azil; program Odysseus, koji regulira pitanja azila i imigracije; program Falcone, èije je podruèje djelovanja borba protiv organiziranog kriminala ; STOP - program za spreèavanje trgovine ljudima i seksualna zloupotreba djece; Oisin - program za saradnju u provedbi zakona iz ove oblasti; Grotius - program za struènjake koji se bave pravnim pitanjima; te Daphne - program za borbu protiv nasilja nad djecom i ženama.

Bosanski English French German Russian