A+ A A-

H

 

Harmonizacija zakona

Opšti naziv za dugotrajni i sveobuhvatni proces usklaðivanja razlièitosti u privrednim procesima i zakonodavstvu država èlanica i EU. Proces harmonizacije zadire u sve pore privrednog i zakonodavnog zivota Unije, ali najèešæe se govori o harmonizaciji carinske politike, poreskoj harmonizaciji, harmonizaciji ekonomskog i poljoprivrednog razvoja, itd. U najnovije vrijeme, najviše se radi na harmonizaciji monetarne i poreske politike i ujednaèavanju regionalnog ekonomskog razvoja.
U kontekstu proširivanja Unije, u prvoj fazi priprema za pristupanje najviše se govori o harmonizaciji nacionalnih zakona prema legislativi EU, što predstavlja najveæi i najteži posao u procesu prilagoðavanja standardima Unije. Termin harmonizacija karakteriše i djelovanje evropske Ekonomske i monetarne unije (EMU), èiji je osnovni zadatak harmonizacija ekonomske i monetarne politike država èlanica s politikom EU u kontekstu što uspješnijeg funkcioniranja jedinstvene valute.

 

Haški samit EU

Održan je 1. i 2. decembra 1969. godine. Znaèajan je po nekoliko istorijskih odluka: odobren je poèetak pregovora o pristupanju Uniji Velike Britanije, Irske, Danske i Norveške; inicirano je preispitivanje evropske meðunarodne politike i s tim u vezi osnovan poseban Komitet (Davinjonov komitet/Davignon committee); te odluèeno da se radikalnije pristupi pripremama za stvaranje Ekonomske i monetarne unije i s tim u vezi je osnovan Verner komitet/Werner Committee.

 

Helsinška grupa

Nakon što na samitu EU u Luksemburgu/Luxembourg 1997. nisu ušle u prvu grupu sa drugih šest zemalja koje su ukljuèene u pregovore najveæeg proširenja u istoriji EU (Vidi: Luksemburška grupa), Letonija, Latvija i Slovaèka su pojaèale tempo vlastitih reformi i veæ krajem iste godine imale su dobre izglede da uskoro zapoènu pregovore. Malta je još brže napredovala nakon što je u septembru te godine obnovila ranije zaleðeni zahtjev za pristupanje. Èekalo se, meðutim, na Bugarsku i Rumuniju za koje je u Luksemburgu ocijenjeno da njihova socijalna i ekonomska situacija još uvijek nije na nivou kriterijuma iz Kopenhagena.
Za ovu grupu od šest zemalja, pregovori su formalno odobreni na samitu EU u Helsinkiju 10. i 11. decembra 1999. godine, a kao datum poèetka pregovora utvrðen je februar 2000. I Turskoj je tada priznat status kandidata za pristupanje. Ova grupa od sedam zemalja poznata je kao Helsinška grupa.
Imajuæi u vidu da Turska i dalje ne ispunjava sve politièke uslove, EU je odluèila da u decembru 2004. ponovo razmotri da li æe i kada biti otvoreni formalni pregovori o pristupanju ove zemlje. Od marta 2001. godine, pripreme Turske za dugo priželjkivani èin pristupanja Uniji, odvijaju se u skladu s principima takozvanog pristupnog partnerstva (Accession partnership).

Bosanski English French German Russian