A+ A A-

F

 

Federacija

Oblik društveno-politièkog ureðenja nezavisnih država u kojima se nadležnosti dijele na savezni i regionalni nivo i gdje regije ili provincije nemaju apsolutnu samostalnost.
EU je je vrlo specifièan hibrid meðu federacijama i konfederacijama danas poznatim u svijetu. Njene sastavne države èlanice su prepustile nadzor zajednièkim, nadnacionalnim, organima Unije nad mnogim podruèjima ekonomskog, socijalnog, monetarnog i politièkog života, ali svaka država èlanica je zadržala i vlastiti suverenitet. Naglašenije karakteristike klasiène savezne države EU ima od 1964. godine, kada je zajednièko zakonodavstvo poèelo preuzimati primat nad nacionalnim. Ipak, termini "federacija", "federalni" i sl. izostavljeni su iz Mastrihtskog ugovora o Uniji. U nacrtu prvog zajednièkog ustava, predsjednik evropske Konvencije, Žiskar de Sten/Giscard d'Estaing, zagovara stav da bi "Unija odreðene nadležnosti mogla ostvarivati i na federalnoj osnovi", ali je u kasnijoj debati o Ustavu takva formulacija zamijenjena "metodom zajedništva".
Fizibiliti studija (Feasibility Study)

Pojam koji se sve èešæe koristi za izvještaj Evropske komisije kojim se utvrðuje napredak u odnosima izmeðu Evropske unije i zemalja jugoistoène Evrope u sklopu Procesa stabilizacije i pridruživanja. Krajnji cilj ovog izvještaja je zakljuèivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - SSP. Izvještaj analizira sve kljuène elemente tog Sporazuma. Fizibiliti studija ili Izvještaj Evropske komisije priprema se na temelju podataka koje na terenu prikupi Misija Evropske komisije za procjenu stanja i zajednièka konsultativna radna grupa. Na temelju tog izvještaja, Vijeæe Evropske unije donosi smjernice o zapoèinjanju pregovora o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Bosanski English French German Russian