A+ A A-

E

EAR – Evropska agencija za rekonstrukciju

(European Agency for Reconstruction)

Kljuèno operativno tijelo za implementaciju pomoæi za Srbiju, Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju, koju EU daje u okviru procesa Stabilizacije i pridruživaja (SAP). Osnovana je u februaru 2000. godine na temelju iskustva Radne grupe za Kosovo, koju je Evropska komisija aktivirala 1996. godine. Do 2002. EAR je koodrinirala pomoæ EU u ukupnoj vrijednosti od 1,65 milijardi eura. Prema opisu djelovanja, EAR je vrlo slina Paktu za stabilnost jugoistoène Evrope, a glavna razlika je u geografskom opsegu djelovanja, visini budžeta, organizaciji rada i strukturi menadžementa. Glavni zadatak EAR-a je pomoæ u stvaranju “efikasnih institucija koje karakterišu modernu državu”, uvoðenje principa tržišne ekonomije, privlaèenje kapitala stranih investitora i unapreðenje nacionalne i regionalne infrastrukture. Rad Agencije karakterišu operativnost, brzo djelovanje i terenski rad. Sjedište Agencije je u Solunu, a operativni centri u Beogradu, Podgorici, Prištini i Skoplju. Administrativnu upravu èine dva èlana Evropske komisije i po jedan èlan svake èlanice EU. Mandat direktora Agencije je 30 mjeseci, a bira ga Vijeæe ministara, obièno iz reda èlanova Uprave.

 

Evropska politièka saradnja (EPS)

Definirana je Jedinstvenim evropskim aktom, a od 1970. godine EPS predstavlja primjenjivi sistem saradnje i usaglašavanja èlanica Unije u oblasti vanjske politike. Neprekidnom meðudržavnom koordinacijom, èlanice EZ su nastojale da na vanjskopolitièkom planu nastupaju jedinstveno i u kolektivnom interesu. Potpisivanjem Ugovora iz Mastrihta/Maastricht EPS je prerasla u Zajednièku vanjsku i bezbjednosnu politiku.

Eurofor/Euromarfor

Lisabonskom deklaracijom Zapadnoevropske unije (ZEU) od 15. maja 1995. godine, Francuska, Španija i Italija osnovale su zajednièke kopnene snage (Eurofor) i pomorske snage (Euromarfor). Ove snage su bile u sastavu ZEU, a imale su ulogu jaèanja evropske sposobnosti za samostalno sigurnosno djelovanje. Portugal je takoðe prihvatio uèešæe u ovim snagama, ali samo u okviru aktivnosti ZEU i NATO, bez prejudiciranja politike kolektivne evropske odbrane.


 

EUROSTAT – Statistièki ured EU (Statistical Office)

Analizira vlastita saznanja i statistièke podatke prikupljene u nacionalnim centrima za statistiku svih država èlanica EU. Njegove analize i predviðanja koriste se za kreiranje politika evropskih institucija, a statistièki pokazatelji (“Evropa u brojkama – Europe in Figures) objavljuju se u vidu štampanih ili elektronskih publikacija. Redovno se analiziraju i prate podaci vezani za privredu, trgovinu, zapošljavanje, obrazovanje, zaštitu životne sredine, energetiku, zdravstvenu zaštitu...
Podaci se daju uporedo po državama èlanicama, èesto i u poreðenju sa Sjedinjenim Amerièkim Državama i Japanom, sa zemljama u statusu kandidata ili s onima koje su u fazi predpristupanja. Sjedište Eurostata je u Luksemburgu/Luxembourg.


 

Europol (European Police Office)

Nadnacionalna policijska kancelarija uspostavljena Ugovorom o EU da bi se poveæao uèinak u borbi protiv organiziranog meðunarodnog kriminala koji obuhvata krijumèarenje droge, nedopuštenu trgovinu radioaktivnim elementima, organizirane kraðe vozila, pranje novca, trgovinu ljudima i terorizam. Europol ne sprovodi meðunarodne istrage veæ prikuplja, analizira i distribuira obavještajne podatke, te osigurava struènu i tehnièku podršku u istražnim postupcima i operacijama kao koordinator saradnje policija država èlanica Unije. Kancelarija je poèela s radom 1998, a nastala je proširenjem prvobitnog odsjeka EDU-a (European Drug Unity). Sjedište kancelarije je u Hagu/Den Haag.


 

Evropska fondacija za obrazovanje (European Training Foundation, ETF)

Evropska fondacija za obrazovanje osnovana je u maju 1990. uredbom Vijeæa EU. Glavni cilj ETF-a je da doprinese procesu reforme profesionalnog obrazovanja i obuke u zemljama srednje i istoène Evrope, Zajednici nezavisnih država bivšeg Sovjetskog Saveza, Mongoliji i mediteranskim zemljama partnerima. Fondacija takoðe pruža tehnièku podršku u sprovoðenju Tempus programa za saradnju izmedju EU i spomenutih zemalja u oblasti visokoškolskog obrazovanja. Veæina djelatnosti ETF-a odvija se u okviru programa pomoæi PHARE i Tacis. U okviru Drugog radnog stola Pakta o stabilnosti (za privredu), ETF djeluje kao vodeæa agencija “inicijative i razvoja”.


 

Evropski fond za regionalni razvoj (European regional Development Fund ERDF)

Namijenjen je razvoju socijalne i privredne kohezije u EU kako bi se smanjile razlike u socioekonomskoj razvijenosti regija. Sredstva se uglavnom koriste za poboljšanje infrastrukture, lokalni razvoj i zaštitu životne sredine. Fond podupire mala i srednja preduzeæa, proizvodne investicije, ulaganja u obrazovanje i zaštitu zdravlja u regijama. Fondom upravlja Generalni direktorat Komisije za Regionalnu politiku.

 

Evropski investicijski fond, EIF (European Investment Fund)

Novije je tijelo Unije sa sjedištem u Luksemburgu/Luxembourg. Dionièari su Evropska investiciona banka (EIB), Komisija EU i ostale evropske finansijske institucije, koje se sastaju dva puta godišnje. Fondom upravlja nadzorni odbor koji èine dva predstavnika iz redova EIB, ministri finansija država èlanica EU i predstavnici finansijskih institucija.

 

Evropski pokret (European Movement)

Jedna od najstarijih meðunarodnih organizacija otvorena za sve politièke, ekonomske, socijalne i kulturne aktivnosti graðanskog društva. Idejni pokretaè je bivši britanski premijer Vinston Èerèil/Winston Churchill. Formalno je osnovan na prvom kongresu 1948. godine u Hagu/Den Haag, s glavnim ciljem da doprinese promociji ujedinjene, federalne Evrope, zasnovane na poštovanju svih temeljnih prava i principa mira, demokratije i prosperiteta, na na principu aktivnog sudjelovanja graðana u politièkom životu svoje zemlje. Evropski pokret ima nacionalne urede u 32 zemlje, a sve èlanice Unije su direkto i èlanice Pokreta. Aktivnosti ove organizacije se sufinansiraju dotacijama iz evropskog budžeta, drugih internacionalnih institucija i nacionalnih izvora.

 

Evropski socijalni fond (European Social Fund, ESF)

Podstièe usavršavanje i pomoæ pri usavršavanju. Najvažniji je finansijski instrument za podsticanje zaposlenosti i unapreðenje ljudskih potencijala.
Neka od najvažnijih podruèja djelovanja su borba protiv dugoroène nezaposlenosti i iskljuèenosti sa tržišta rada, stvaranje novih radnih mjesta, obrazovanje i usavršavanje, te stvaranje jednakih moguænosti za oba pola na tržištu rada. Sredstvima ovog fonda se unapreðuje kvalitet obrazovanja, promoviše kontinuirano uèenje i usavršavanje praæenjem trendova na tržištu rada, podstièe uèešæe u nauèno-istraživaèkim aktivnostima i sl. Evropskim socijalnim fondom upravlja Opšta uprava za zapošljavanje i socijalna pitanja.

 
Bosanski English French German Russian