A+ A A-

Da li je ukidanje viza moguæe do kraja godine?

Bruxelles,04.02.2009. - Napredak u liberalizaciji viznog režima, više stipendija za studente i više prilika za zajednièka istraživanja samo su neka od najvažnijih postignuæa Evropske komisije u nastojanju da se unaprijede politièki i ekonomski razvoj država zapadnog Balkana, kako bi se ubrzao njihov napredak na putu prema punopravnom èlanstvu u Evropskoj uniji.

To je dio analize koju je Evropska komisija usvojila u utorak, 3. februara, a koja predstavlja pregled svih najvažnijih aktivnosti Evropske unije na ovom podruèju tokom 2008., kao i plan aktivnosti u 2009. godini. U dokumentu komisije navodi se više od 90 konkretnih aktivnosti i inicijativa u brojnim sektorima, a koje su tokom 2008. provedene uz iskljuèivu podršku Evropske unije i koje su planiranih za ovu godinu.

Osim toga, kako bi državama u regiji pomogla u suoèavanju s globalnom finansijskom krizom koja nije zaobišla ni ovo podruèje, Komisija je predložila izdvajanje "najmanje 120 miliona eura iz Pretpristupnih fondova pomoæi (IPA) za ekonomsku i socijalnu konsolidaciju regije".

Važni koraci prema liberalizaciji viznog režima, veæi broj stipendija za studiranje u zemljama EU, još veæa podrška civilnom društvu, daljnje jaèanje regionalne saradnje i integracija u podruèjima kao što su promet, trgovina, pripravnost za prirodne katastrofe, podrška u suoèavanju s posljedicama meðunarodne finansijske krize i bolja koordinacija velike novèane pomoæi EU i drugih meðunarodnih donatora, samo su dio najvažnijih postignuæa Evropske unije na zapadnom Balkanu, naglašava se u dokumentu Evropske komisije.

"Osobno pozdravljam napredak koji je ostvaren u državama zapadnog Balkana u protekloj godini i ponosan sam što je Evropska unija na konkretan naèin pridonijela takvom uspjehu", izjavio je tim povodom evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn.

"Znam koliko sloboda putovanja evropskim zemljama i moguænost studiranja na evropskim univerzitetima znaèe omladini regiona u svakodnevnom životu. Zato se radujem daljnjem napretku i u ostvarivanju uslova EU iz ‘mape puta' za ukidanje viza, jer æe 2009. biti važna godina za evropsku integraciju zapadnog Balkana", navodi se u pisanom saopštenju evropskog povjerenika Rehna.

On takoðe podsjeæa da je dijalog o liberalizaciji viznog režima s državama zapadnog Balkana poèeo sredinom 2008. godine, te obeæava da bi Evropska komisija ove godine mogla predložiti ukidanje viza, ako države ispune sve postavljene uslove.

Odluka o dvostruko veæem broju stipendija za studente s podruèja zapadnog Balkana poèet æe se provoditi u akademskoj godini 2009/2010, a poveæani godišnji iznos od 20 miliona eura, omoguæit æe stipendiranje dodatnih nekoliko stotina studenata iz regiona.

Državama zapadnog Balkana æe se od ove godine dozvoliti ukljuèivanje i u sve više evropskih programa, istraživaèkih centara i agencija, što æe omoguæiti bolju saradnju nauènih i obrazovnih institucija iz ovih zemalja sa sliènim institucijama u Evropskoj uniji. Sve države regiona su takoðe sada ukljuèene i u takozvani Sedmi okvirni program Evropske unije za istraživanja i razvoj.

Prema istom dokumentu Evropske komisije, kljuèni prioritet i u ovoj godini æe biti razvoj civilnog društva i jaèanje dijaloga, "jer i jedna i druga grupa aktivnosti imaju kljuènu ulogu u demokratskom javnom životu, u jaèanju demokratije i konaènog pomirenja u regionu". Prema odluci Evropske komisije, finansijska sredstva predviðena za te namjene biæe trostruko veæa nego u prošloj godini.

Kada je rijeè o regionalnoj saradnji, Evropska komisija snažno podržava aktivnosti novoosnovanog Vijeæa za regionalnu saradnju (RCC) u ulozi nasljednika bivšeg Pakta za stabilnost u Jugoistoènoj Evropi èiji je Generalni sekretarijat u Sarajevu "u potpunosti postao operativan". Zona slobodne trgovine, takoðe, od septembra 2008. ima uspješne operativne aktivnosti, a Regionalna škola za javnu upravu u Danilovgradu (Crna Gora) razvit æe se u ovoj godini do faze kada æe u cjelosti biti operativna.

Bosanski English French German Russian