A+ A A-

Dokle je stigla Srbija?

Beograd,04.02.2009. - U narednih šest nedjelja u Srbiji æe boraviti tri ekspertne misije iz Brisela koje æe provjeravati implementaciju "mape puta" za ukidanje viza, koja je vlastima u ovoj zemlji službeno predata u aprilu prošle godine, saopšteno je 4. januara iz ureda srbijanske Vlade.

Do kraja aprila tri ekipe briselskih eksperata æe procjenjivati kako implementacija "mape puta" teèe u stvarnosti, a Evropska komisija æe nakon toga na proljeæe pripremiti tehnièki izvještaj na osnovu kojeg bi kasnije tokom godine, mogla uslijediti i odluka o ukidanju viza za sve graðane Srbije.

"Do aprila ili maja ne želimo da dajemo nikakve detaljnije procjene o napretku. Naš je zadatak da prikupimo koliko je god moguæe više informacija, kako bismo dali fer i objektivnu procjenu. Na toj osnovi æe biti donesena politièka odluka o poèetku zadnje faze procesa vizne liberalizacije ka konaènom ukidanju viza koji, nadamo se, neæe biti predug", izjavio je jedan od èlanova evropske misije u Srbiji, Luigi Soreka.

U krugovima eksperata se takoðe ocjenjuje da je Srbija «veæ na prvi pogled» uradila mnogo na ispunjavanju uslova iz mape puta, ali da je dosta posla i ostalo.

"Uvijek sa Srbijom postoje i usponi i padovi. U nekim momentima, Srbija napreduje veoma brzo, a ponekad presporo. Mi ovoga puta apeliramo prije svega na Skupštinu Srbije da uradi sve što može kako bi se usvojili neophodni zakoni", izjavila je šefica sektora za Srbiju u Direktoratu za proširenje EU, Tereze Sobieski i dodala da «ovo nije posao jedne institucije ili jednog èovjeka, veæ posao za sve institucije koje moraju da rade danonoæno kako bi ‘mapa puta" bila u cjelosti ispunjena».

Potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije, Božidar Ðeliæ, izjavio je tim povodom da æe Srbija podnijeti kandidaturu za èlanstvo u Evropskoj uniji za vrijeme èeškog predsedavanja Unijom, koje se završava 30. juna, a da æe se "odluèujuæi koraci" ka "bijeloj šengenskoj listi" dogoditi u drugoj polovini ove godine.

"Èeška, koja predsjedava Evropskom unijom nam je poruèila da bi oni našu aplikaciju pozitivno prihvatili. Radiæemo na tome da takav stav Èeške postane i konsenzus na nivou cijele Evropske unije", izjavio je Ðeliæ za beogradske "Veèernje novosti" od 4. februara.