A+ A A-

R

 

Ratifikacija (Ratification)

Potvrðivanje veæ prihvaæenog teksta nekog meðunarodnog ili nadnacionalnog akta. U svakoj državi ratificiranje se obavlja po proceduri i na institucionalnom nivou koji je utvrðen ustavom. Najèešæa praksa je da se meðunarodni ugovori i drugi akti ratificiraju veæinom glasova na nacionalnom parlamentu ili, u delikatnijim sluèajevima, na referendumu. Ako je neki ugovor ili drugi meðunarodni akt potpisan izmeðu više država, pravosnažnost nastupa tek kada se ratifikacija završi u svim državama potpisnicama.

 

Reganova doktrina (Reagan Doctrine)

Teorija koju je zagovarao nekadašnji amerièki predsjednik Ronald Reagan, po kojoj bi trebalo formirati posebne snage, i snažno ih podržati, u cilju nasilnog rušenja komunizma u takozvanim "treæim" zemljama. Iako je prvenstveno mislio na Kubu, ova Reganova teorija je u Evropskoj uniji ocijenjena vrlo opasnom. Zvanièni Brisel/Bruxelles je zbog toga takav pristup javno odmah odbacio kao neprihvatljiv u meðunarodnoj politici, imajuæi uz ostalo, u vidu temeljne vrijednosti EU, koja je zasnovana na miru, razumijevanju, toleranciji i solidarnosti.